O czasopiśmie


Rocznik „Edukacja, Wychowanie, Resocjalizacja” stanowi cykliczne czasopismo naukowe o problematyce pedagogicznej. Meritum zamieszczonych w nim rozpraw stanowią zagadnienia związane z edukacją, opieką i wychowaniem małego dziecka. Autorami artykułów są nauczyciele Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, praktycy zaangażowani w proces modernizacji kształcenia i wychowania oraz pracownicy naukowi z ośrodków akademickich współpracujących z bielską placówką.
Celem cyklicznie ukazującej się publikacji jest prezentacja dorobku i rozwijającej się myśli naukowej wszystkich pracowników Kolegium. Zawarte w niej treści mogą przyjmować formę: rozpraw naukowych, komunikatów z badań oraz recenzji pedagogicznych nowości wydawniczych. Przewiduje się także część poświeconą na wnioski i refleksje metodyków i nauczycieli praktyków. Zamierzeniem redaktorów czasopisma jest również wymiana myśli naukowej w omawianym zakresie, z przedstawicielami nauki z ośrodków krajowych i zagranicznych.
Czasopismo stanowi pozycję recenzowaną. Każdy kolejny numer zostanie zaopiniowany przez samodzielnych pracowników ze znaczących ośrodków naukowych w Polsce.
Publikacja adresowana jest do wszystkich osób profesjonalnie związanych z edukacją, opieką i wychowaniem dziecka: nauczycieli, wychowawców i opiekunów, kandydatów do zawodu nauczycielskiego, studentów pedagogiki oraz pracowników nauki podejmujących w swoich badaniach wspomnianą problematykę.