Od redakcji

Pojawienie się nowego czasopisma naukowego „Edukacja – Wychowanie – Resocjalizacja. Rocznik Pedagogiczny” jest wyrazem trafnego odczytania tendencji rozwojowych we współczesnych naukach pedagogicznych.
Połączenie trzech obszarów oddziaływań pedagogicznych odpowiada wymogom interdyscyplinarności na gruncie teoretycznym i zasadom integracji we współczesnych systemach edukacyjnych.
Bezpośrednie i najbardziej wymierne korzyści z funkcjonowania tego czasopisma odczują młodzi pracownicy naukowi prowadzący badania i pracę dydaktyczną w nowych uczelniach, jakie powstały w okresie transformacji społecznej poza tradycyjnymi ośrodkami akademickimi.
            Z inicjatywą założenia czasopisma wystąpiła Dr Cecylia Langier, jej realizacji podjęły się władze Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku -Białej, które na trwale zaistniało w rejonie Podbeskidzia i obecnie czyni starania o podwyższenie swojego statusu i wyraźnego określenia miejsca w strukturze szkół wyższych.
Odpowiednio do szerokiego profilu pisma w Radzie Naukowej uczestniczą wybitni przedstawiciele kilku dyscyplin pedagogicznych, którzy będą dbać o wysoki poziom naukowy pisma.
Podstawowe kryteria kwalifikujące teksty do publikacji to nawiązania do teoretyczno-metodologicznych podstaw współczesnych nauk społecznych oraz wyników badań empirycznych i innowacyjnych doświadczeń z praktyki pedagogicznej.
W ten sposób czasopismo pragnie realizować uniwersalną zasadę rozwoju wiedzy pedagogicznej, jaką jest ścisły związek teorii z praktyką. Odczuwaną korzyścią z przyjęcia tej zasady będzie pogłębienie więzi i integracja środowiska naukowego z szerokim kontekstem działań podejmowanych przez różne instytucje i organizacje społeczne.
Interdyscyplinarny charakter pisma zapewni możliwość publikacji tekstów z zakresu wychowania ogólnego, profilaktyki, opieki pedagogicznej, resocjalizacji i metodyki nauczania różnych przedmiotów.
Ten szeroki profil ściśle koreluje ze specjalnościami i kierunkami studiów Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej i stwarza podstawy do wzbogacania wiedzy teoretycznej i nowatorstwa pedagogicznego.
Zakładamy również, że proponowane czasopismo stanie się dużą pomocą  dla studentów i przyczyni się do wzmocnienia więzi całej społeczności uczelni.
            Wraz z oddaniem pierwszego numeru „Edukacja-Wychowanie-Resocjalizacja”, zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które pragną twórczo wzbogacać teorię i praktykę pedagogiczną.


Bronisław Urban 
redaktor naczelny