Wymagania edytorskie


WYMAGANIA EDYTORSKIE ROCZNIKA
„EDUKACJA, WYCHOWANIE, RESOCJALIZACJA”

Szanowni Autorzy

Prosimy o zastosowanie się do wskazówek odnośnie formatowania tekstu, co bardzo ułatwi nam późniejszą pracę redakcyjną. Z góry bardzo dziękujemy.

1. Tekst proszę dostarczyć, jako dokument Word.doc  (pocztą oraz drogą elektroniczną na wskazany poniżej adres)
2. Dokumenty proszę nazwać swoim nazwiskiem („Nowak_J”)
3. Proszę ograniczyć się do 20 stron maszynopisu (1800 znaków na stronie)
4. Przed tekstem, po lewej: imię i nazwisko, w następnym wersie tytuł pracy
5. Przypisy proszę robić w tekście,  na końcu zdania, w nawiasie, przed kropką np. w przypadku pozycji zwartych
                   po cytowaniu  " (Bauman, 2006, s.168-169),
                   w innym przypadku (por. Dymek-Balcerek, 2001),
                   w przypadku artykułu w czasopiśmie (Melosik, Śliwerski, Szkudlarek, 7/2000)
6. Cytaty w tekście proszę pisać w cudzysłowie, bez kursywy, tą samą czcionką, co cały tekst, proszę nie wyróżniać oddzielnym wersem
7. Tytuły i zwroty obcojęzyczne (wyłącznie!) proszę pisać kursywą
8. Bibliografia wg wzoru:
Książka
Bauman Z.(2006). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Kraków:WAM. Wyd.

Rozdział w książce
Dymek-Balcerek K.(2001). Nauczyciel kompetentny czyli jaki?. W: E. Sałata (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej (, 120-142). Radom:Wyd. ITE

Czasopismo
Melosik Z., Śliwerski B., Szkudlarek T.(2000). Pedagogika i edukacja w jednoczącej się Europie. Edukacja i Dialog, 7.
 Internet: I Kongres Onkologii Polskiej. Materiały kongresowe (2002). Uzyskane 22.09.2002: http://kongresonkol.io.gliwice.pl/main.htm

9. Bibliografia w porządku alfabetycznym wg nazwiska autora
10. Na końcu artykułu proszę zamieścić streszczenie tekstu po polsku i angielsku
11. W osobnym pliku tekstowym prosimy przesłać notę o autorze i aktualne dane teleadresowe: imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko, e-mail, adres, telefon,
12. Wszystkie teksty nadesłane przez autorów traktujemy, jako wersję ostateczną przeznaczoną do opracowania redakcyjnego i publikacji.
13. Do nadsyłanych prac prosimy dołączyć oświadczenie, że nie zostały one opublikowane lub skierowane do publikacji w innym wydawnictwie. Prosimy także dołączyć pisemną zgodę na opublikowanie artykułu w wersji elektronicznej w Internecie. 

Czasopismo „Edukacja, Wychowanie, Resocjalizacja” jest  publikacją recenzowaną przez wybitnych specjalistów z zakresu pedagogiki. Gorąco zapraszamy do publikowania na naszych łamach.
Prace prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: langier@kn.edu.pl lub tradycyjną pocztą na adres:
Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej,
Cecylia Langier,
ul. Krakowska 30, 43-300 Bielsko-Biała
(z dopiskiem: Rocznik Pedagogiczny)

 Materiały do rocznika 2013 prosimy nadsyłać do końca czerwca 2013

Zapraszamy do współpracy
Redakcja